BÀI 6: GHI CHỮ TRONG AUTOCAD (MTEXT)a. Mô tả
Lệnh MTEXT dùng để tạo đối tượng là chữ viết và các kí hiệu.

b. Các phương thức truy cập lệnh


c. Các thuộc tính vẽ
-         Specify first corner: Chọn một điểm tạo khung viết chữ
-         Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing / Rotation /Style /Width /Columns]: Chọn điểm còn lại hoặc các lựa chọn khác [Chiều cao (H)/Canh giữa (J)/ Khoảng cách giãn dòng (L)/ Góc quay (R)/Kiểu (S)/Bề rộng (W)/ Cột (C)]


-         Panel Style: Thay đổi kích thước chữ vào ô size.
-         Panel Formatting: Lựa chọn chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân, kiểu chữ, …
-         Panel Paragraph: Lựa chọn chế độ căn chữ (trái, phải, giữa, căn đều…), khoảng cách giãn dòng, các Bullets và đánh số thứ tự đầu dòng
-         Panel Insert: Chèn các bảng biểu, kí tự đặc biệt.
d. Bài tập áp dụng