Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện


FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số.

AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều.

DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều.

FCO _ Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi

LBFCO _ Load Breaker Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi có cắt tải