Ads block

Banner 728x90px

Sơ đồ nối đất


Sơ đồ nối đất
1. Sơ đồ TT:  Trung tính-đất, vỏ kim loại-đất (vỏ kim loại nối thẳng xuống đất): nó thích hợp cho lưới có sự kiểm tra hạn chế or lưới có thể mở rộng hoặ…
Đọc thêm »

Đường cong ROC - receiver operating characteristic


Đường cong ROC - receiver operating characteristic
Trong  lý thuyết phát hiện tín hiệu , một  receiver operating characteristic  ( ROC ), còn gọi là  receiver operating curve  (đường cong đặc trưng hoạt động c…
Đọc thêm »

Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)


Tổng quan về Mạng Neuron (Neural Network)
Mạng Neuron nhân tạo (Artificial Neural Network- ANN) là mô hình xử lý thông tin được mô phỏng dựa trên hoạt động của hệ thống thần kinh của sinh vật, bao gồ…
Đọc thêm »