KỸ THUẬT VIẾT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT


 Cùng với nội dung, phương pháp, mục tiêu giảng dạy là những thành tố không thể thiếu và có quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình dạy học
Một tiết giảng hay không chỉ căn cứ vào hoạt động của thầy và trò diễn ra như thế nào, sử dụng phương pháp và phương tiện gì? Mà điều cốt yếu là sau tiết giảng đó có đạt được mục tiêu đề ra hay không? Việc xác định không đúng hoặc không rõ ràng mục tiêu bài giảng thì khó mà dạy hay, dạy tốt; giáo viên và học sinh dễ lạc vào một “rừng tri thức” mà không biết đích đến. Vì vậy xin trao đổi với quý đồng nghiệp một vài nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:
          1. Mục tiêu bài giảng là gì?
          Mục tiêu nói chung là kết quả dự kiến cần đạt được sau khi thực hiện một hoạt động.
          Mục tiêu dạy học là cái đích học sinh phải đạt được sau khi học; đó chính là “đích” cuối cùng mà thầy trò đều phải hướng tới.
          Mục tiêu bài giảng (bài dạy)  có nhiều cách diễn đạt chẳng hạn như:
          Mục tiêu bài giảng là kết quả mà giáo viên mong muốn người học đạt được sau bài giảng.
          Mục tiêu bài giảng“là tuyên bố về những gì học sinh phải hiểu rõ, phải nắm vững, phải làm được sau bài dạy”.
Mục tiêu nói về việc người học sẽ như thế nào hoặc có khả năng làm được gì sau khi kết thúc một bài giảng.
          Như vậy theo quan điểm “dạy học hướng vào học sinh” thì mục tiêu đề ra là của học sinhchứ không phải của giáo viên.
          2. Ý nghĩa của mục tiêu bài giảng
          Mục tiêu dạy học nói chung và bài giảng nói riêng có một ý nghĩa hết sức quan trọng, nó định hướng và giúp lập kế hoạch cho các hoạt động dạy học và khi thực hiện sẽ quyết định thành công của kế hoạch này; nó còn định hướng cho việc tìm tài liệu dạy học; là cơ sở xác định các kết quả học tập cần đạt, để kiểm tra, đánh giá người học, người dạy và giá trị của một bài giảng, một chương trình đào tạo.
          Không có tiết giảng nào hiệu quả mà lại thiếu mục tiêu bài giảng. Một bài học thiếu mục tiêu hoặc xác định không đúng và không rõ ràng giống như một chiếc thuyền ra khơi mà không xác định được đích đến hay người đi vào một khu “rừng tri thức” mà không biết mình đang đi đâu, không ý thức được bằng cách nào để đi đến đích và không biết được khi nào thì sẽ đến đích.
          2.1. Đối với giáo viên
          Một mục tiêu được xác định rõ ràng, đầy đủ, cụ thể và chính xác giúp giáo viên lựa chọn và sắp xếp nội dung bài giảngcho phù hợp.
          Mục tiêu bài giảng định hướng cho các bước tiếp theo trong kế hoạch bài dạy; dựa trên mục tiêu mà lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để bài giảng có kết quả tốt nhất. 
          Mục tiêubài giảng là cơ sở để giáo viên xây dựng các câu hỏi, bài kiểm tra và các hình thức kiểm tra đểđánh giá được tình trạng nhận thức của học sinh,đo lườngnăng lực của học sinh sau tiết giảng hay học phần môn học; là căn cứ để giáoviên đánh giá được sự tiến bộ của học sinh đến mức nào theo chuẩnđã định.
          Tạo niềm say mê, hứng thú nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong quá trình dạy học.
          2.2. Đối với học sinh
          Học sinh nắm được mục tiêu bài giảng mà giáo viên đặt ra sẽ tự xác định cái đích mà mình cần hướng tới trong quá trình học môn học, bài học, tiết học,…Từ đó, học sinh biết lựa chọn tài liệu học tập, cách học, tự tổ chức quá trình học tập của bản thân theo một định hướng rõ ràngnhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
           Học sinhbiết được cái chuẩn để tự so sánh, đánh giá được sự tiến bộ của bản thân trong việc học tập.
          Thực hiện được mục tiêu bài giảng sẽ phát triển ở người học các năng lực trí tuệ,các phẩm chất tư duy,các kĩ năng hành động, hình thành thái độ và cả niềm say mê đối với môn học. 
          3. Yêu cầu đối với mục tiêu bài giảng
            - Bao giờ mục tiêu bài giảng cũng phải được diễn đạt theo yêu cầu của người học chứ không phải chức năng của người dạy.
          - Mục tiêu bài giảng  phải thích đáng (quan trọng, thiết thực, phù hợp), khả thi (có thể thực hiện được).
          - Mục tiêu bài giảng  phải được diễn đạt bằng một động từ hành động đơn nghĩa (dễ hiểu và hiểu thống nhất như nhau) và tập trung vào kết quả.
          -  Kết quả mong đợi phải được diễn tả dưới dạng hành vi có thể quan sát thấy được (có khả năng đo lường được).
          - Xác định được hoàn cảnh hành vi sẽ diễn ra: thời gian, điều kiện thực hiện.
          - Phải phù hợp với đối tượng học sinh (đặc điểm tâm sinh lý, trình độ hiện có của học sinh).
          4. Kỹ thuật viết mục tiêu bài giảng
            Mục tiêu bài giảng bao gồm: Kiến thức, knăng, thái độ.
Mục tiêu bài dạy lý thuyết phải viết dưới góc độ người học và bắt đầu bằng một động từ hành động tương ứng với các cấp độ nắm vững kiến thức và có bổ ngữ làm rõ nghĩa cho động từ đó.Không nên sử dụng các động từ chung chung không đo đạc được để viết mục tiêu như­: nắm được, hiểu được, biết được, hiểu rõ, nắm vững, có khả năng, suy nghĩ, có kiến thức, trang bị cho học sinh…
          Mở đầu mục tiêu bài giảng bao giờ cũng là “Sau khi học xong bài giảng (bài dạy), học sinh có khả năng về “kiến thức”, “kỹ năng”, “thái độ”.
          4.1. Kiến thức:Là thông tin được chứa trong não”. Các thông tin này có thể bao gồm: Sự kiện thực tế; khái niệm;  nguyên lý; quy trình; quá trình; cấu trúc,...
          - Để viết được mục tiêu bài giảng  lý thuyết cần nắm vững  6 mức độ về kiến thức do B. J.Bloomđề xuất như sau:Nhận biết, thông hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Từ đó  khi viết mục tiêu về kiến thức có thể sử dụng các động từ phù hợp với từng mức độ về kiến thức như sau:
          + Biết:Nhắc lại được, kể tên được, trình bày được, nêu được,  điền vào, xác định, liệt kê, đặt tên, nhớ lại, nêu lên, kể ra, viết ra…
          + Hiểu: diễn đạt được, mô tả, giải thích, phân tích, diễn đạt, báo cáo, sắp xếp, tính toán, lựa chọn, tóm tắt, khái quát hóa,xây dựng, chứng minh, phân biệt,  minh họa, trình bày, chọn lựa, …
          + Áp dụng: Thể hiện, ứng dụng, trình diễn, minh hoạ, bố trí, hoàn thành, áp dụng,  liên hệ, giải quyết, so sánh, soạn thảo. bố trí, thiết lập, xếp hạng, phát hiện được, choïn ñöôïc, kieåm tra ñöôïc ....
          + Phân tích: Phân tích, phân hoá, phân loại, đánh giá, so sánh, tính toán...đối chiếu, phân biệt, tìm sự khác nhau, tách ra…
          + Tổng hợp: Soạn thảo, tổng kết, hệ thống, lập kế hoạch, thiết kế, bố trí, thiết lập, kết hợp, hình thành, lập kế hoạch, đề xuất, liên hệ…
          + Đánh giá: nhận xét được, đánh giá được, xếp hạng, so sánh, chọn lựa, định giá, cho điểm, lập luận, xác định giá trị, phê phán, nhận xét, bảo vệ, khẳng định. ủng hộ, bình phẩm, miêu tả…
          4.2. Kỹ năng:Là:"Hoạt động quan sát được và những phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt được mục đích". Kỹ năng được chia ra: Kỹ năng nhận thức và kỹ năng tâm vận (thực hành).
          Giáo viên cần xác định rõ học sinh đạt được các kỹ năng gì sau khi học xong bài giảng. Cần sử dụng các động từ để mô tả mức kỹ năng cần đạt được từ đơn giản đến phức tạp, biết thực hiện (hay tiến hành, hoàn thành, làm...) hành động hay hành vi nào đó, ở trình độ nhất định (đúng mẫu, nhanh đến đâu, chính xác ở mức độ nào) như: kể được, vẽ được, thực hành được, thực hiện được, soạn thảo được, định khoản được, làm được, vận dụng được, lắp ráp được, vận hành được, sáng tác được, cải tiến được, thiết kế được, nhận biết được, tiến hành, hoàn thành, giải quyết vấn đề, thực hiện, quan sát, thu thập, sử dụng, đo lường, lập kế hoạch, chẩn đoán, chế biến, ước lượng, tập hợp, xây dựng, tổ chức, phân tích, xem xét, phát hiện,  áp dụng, sử dụng, xử lý, đọc được đúngcác…
          4.3. Thái độ:“Là cảm nhận của con người và ứng xử của họ đối với một công việc, những thái độ biểu hiện có thể có tính chất cá nhân(thói quen) hoặc hành vi liên cá nhân”. Có 2 loại thái độ: Thái độ không quan sát được và thái độ quan sát được.
          Giáo viên cần xác định rõ học sinh có thái độ như thế nào sau khi học xong bài giảng. Cần sử dụng các cụm từ để diễn tả như: qua tiết giảng hình thành được đức tính cẩn thận,trung thực, kiên trì, ý thức trách nhiệm trong công việc, ý thức và đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết, nhận thức được, t«n trọng, chấp nhận, đồng tình, ủng hộ. yêu thích, phê phán, bác bỏ, hợp tác, phán xử, tuân thủ, thay đổi, hợp nhất, sửa đổi, tin tưởng, nghiêm túc, chủ động đề xuất, biết tiết kiệm, đảm bảo an toàn, phối hợp…
            Tóm lại, một bài giảng thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó khâuchuẩn bị giáo án lên lớplà hết sức quan trọng. Mục tiêu bài giảng tuykhông phải là phần trọng tâm của một giáo án lên lớp, nó không lộ diện trong giờ lên lớp nhưng đó chính là “đích” cuối cùng mà thầy trò đều phải hướng tới; nó là sợi chỉ dài xuyên suốt trong việc dẫn đường chỉ lối để làm nên thành công của tiết dạy.Vì thế, khi bắt tay vào công việc soạn giáo án giáo viên cần phải xác định đúng, cụ thể  và rõ ràng mục tiêu bài giảng; thật là sai lầm nếu xem nhẹ phần việc này./.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN IEC


 • IEC 60027 Letter symbols to be used in electrical technology
 • IEC 60028 International standard of resistance for copper
 • IEC 60034 Rotating electrical machinery
 • IEC 60038 IEC Standard Voltages
 • IEC 60041 Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
 • IEC 60044 Instrument transformers
 • IEC 60045 Steam turbines
 • IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary
 • IEC 60051 Recommendation for direct acting indicating analogue electric measuring instruments and their accessories
 • IEC 60055 Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV
 • IEC 60060 High-voltage test techniques
 • IEC 60062 Marking codes for resistors and capacitors
 • IEC 60063 Preferred number series for resistors and capacitors
 • IEC 60061 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety
 • IEC 60064 Tungsten filament type GLS (General Lighting Solutions) bulbs
 • IEC 60065 Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements
 • IEC 60068 Environmental Testing
 • IEC 60071 Insulation Co-ordination
 • IEC 60073 Basic Safety principles for man-machine interface, marking and identification - coding principles for indicators and actuators
 • IEC 60076 Power transformers
 • IEC 60077 Railway applications - Electric equipment for rolling stock
 • IEC 60079 Explosive Atmospheres
 • IEC 60083 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC
 • IEC 60085 Electrical insulation
 • IEC 60086 Primary batteries
 • IEC 60092 Electrical installations on ships
 • IEC 60094 Magnetic tape sound recording and reproducing systems
 • IEC 60095 Lead-acid starter batteries
 • IEC 60096 Radio-frequency cables
 • IEC 60098 Rumble measurement on Vinyl Disc Turntables
 • IEC 60099 Surge arresters
 • IEC 60119 The Electrical Performance of Semiconductor Rectifiers (Metal Rectifiers)
 • IEC 60134 Absolute maximum and design ratings of tube and semiconductor devices
 • IEC 60137 Bushings for alternating voltages above 1000V
 • IEC 60146 Semiconductor Converters
 • IEC 60169 Radio-frequency connectors
 • IEC 60183 Guide to the selection of high voltage cables
 • IEC 60193 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests
 • IEC 60204 Safety of machinery
 • IEC 60214 On-load tap changers
 • IEC 60228 Conductors of insulated cables
 • IEC 60233 Tests on Hollow Insulators for use in Electrical Equipment
 • IEC 60238 Edison screw Lampholders
 • IEC 60239 Graphite electrodes for electric arc furnaces – Dimensions and designation
 • IEC 60245 Rubber-Insulated Cables
 • IEC 60254 Lead-acid traction batteries
 • IEC 60255 Electrical Relays
 • IEC 60268 Sound system equipment
 • IEC 60269 Low voltage fuses
 • IEC 60270 High-Voltage Test Techniques – Partial Discharge Measurements
 • IEC 60273 Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000V
 • IEC 60287 Calculation of permissible current in cables at steady state rating
 • IEC 60296 Mineral Insulating oils for transformers & switchgear
 • IEC 60297 Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series
 • IEC 60298 high voltage switchgear in metallic enclosure
 • IEC 60308 Hydraulic turbines - Testing of control systems
 • IEC 60309 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
 • IEC 60317 Specifications for particular types of winding wires
 • IEC 60320 Appliance couplers for household and similar general purposes
 • IEC 60331 Tests for Electric Cables under Fire Conditions
 • IEC 60332 Flame Retardant vs Fire Rate Cables
 • IEC 60335 Safety of electrical household appliances
 • IEC 60364 Electrical installations of buildings
 • IEC 60397 Test methods for batch furnaces with metallic heating resistors
 • IEC 60398 Installations for electroheating and electromagnetic processing - General test methods
 • IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment
 • IEC 60439 Low voltage switchgear and controlgear assemblies
 • IEC 60445 Basic and safety principles for man-machine interface
 • IEC 60446 Wiring colours
 • IEC 60457 Method of sampling insulating liquids
 • IEC 60479 Effects of current on human beings and livestock
 • IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV
 • IEC 60519 Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing
 • IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
 • IEC 60539 Directly heated negative temperature coefficient thermistors
 • IEC 60545 Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines
 • IEC 60546 Controllers with analogue signals for use in industrial-process control systems
 • IEC 60571 Electronic equipment used on rail vehicles
 • IEC 60574 Audio-visual, video and television equipment and systems
 • IEC 60598 Luminaires
 • IEC 60559 Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems
 • IEC 60601 Medical Electrical Equipment
 • IEC 60603 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards
 • IEC 60609 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation pitting evaluation
 • IEC 60617 Graphical symbols for diagrams
 • IEC 60651 Sound level meters
 • IEC 60662 High-pressure sodium lamp - Performance specifications
 • IEC 60664 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
 • IEC 60669 Switches for household and similar fixed-electrical installations
 • IEC 60676 Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc furnaces
 • IEC 60680 Test methods of plasma equipment for electroheat and electrochemical applications
 • IEC 60683 Test methods for submerged arc furnaces
 • IEC 60688 Electrical measuring transducers for converting AC electrical quantities to analogue or digital signals
 • IEC 60694 Common Specifications For High-Voltage Switchgear and Controlgear Standards
 • IEC 60703 Test methods for electroheating installations with electron guns
 • IEC 60708 Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath
 • IEC 60715 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardised mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations.
 • IEC 60721 Classification of environmental conditions
 • IEC 60726 Dry type power transformers
 • IEC 60728 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services
 • IEC 60730 Class B certification requirements for appliances.
 • IEC 60747 Semiconductor devices; Part 1: General
 • IEC 60748 Semiconductor devices – integrated circuits
 • IEC 60760 Flat, quick-connect terminations (merged into IEC 61210:2010-08)
 • IEC 60774 VHS/S-VHS video tape cassette system
 • IEC 60793 Optical fibres
 • IEC 60779 Test methods for electroslag remelting furnaces
 • IEC 60801 EMI and RFI Immunity
 • IEC 60805 Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pump-turbines operating as pumps
 • IEC 60809 Filament lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
 • IEC 60811 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables
 • IEC 60812 International Standard on Fault Mode and Effects Analysis
 • IEC 60815 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions
 • IEC 60825 Laser safety
 • IEC 60826 Design criteria of overhead transmission lines
 • IEC 60849 Sound Systems for Emergency Purposes
 • IEC 60865 Short Circuit Current: Calculation of Effects
 • IEC 60870 Telecontrol equipment and systems
 • IEC 60874 Connectors for optical fibres
 • IEC 60884 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes
 • IEC 60898 Electrical accessories. Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations.
 • IEC 60904 Photovoltaic Devices (Part 1-10).
 • IEC 60906 IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes
 • IEC 60908 Compact disk digital audio system
 • IEC 60909 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
 • IEC 60921 Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements
 • IEC 60929 AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements
 • IEC 60942 Electroacoustics – Sound calibrators
 • IEC 60945 Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems – General Requirements – Methods of Testing and Required Test Results
 • IEC 60947 Standards for low-voltage switchgear and controlgear
 • IEC 60950 Safety of information technology equipment
 • IEC 60958 Digital Audio Interface
 • IEC 60994 Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)
 • IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)
 • IEC 61008 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
 • IEC 61009 Residual current operated circuit breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's)
 • IEC 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
 • IEC 61024 Protection of structures against lightning
 • IEC 61025 Fault tree analysis
 • IEC 61030 Domestic Digital Bus - a standard for a low-speed multi-master serial communication bus for home automation applications.
 • IEC 61043 Sound intensity meters with pairs of microphones
 • IEC 61058 Switches for Appliances
 • IEC 61084 Cable trunking and ducting systems for electrical installations
 • IEC 61097 Global maritime distress and safety system (GMDSS)
 • IEC 61116 Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations
 • IEC 61131 Programmable Logic Controllers
 • IEC 61149 Safety of mobile radios
 • IEC 61156 Multicore and symmetrical pair/qud cables for digital communications
 • IEC 61158 Industrial communication networks – Fieldbus specifications
 • IEC 61162 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems, Digital Systems
 • IEC 61164 Reliability growth – Statistical test and estimation methods
 • IEC 61174 Maritime Navigation and Radio Communications, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
 • IEC 61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems
 • IEC 61210 Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements
 • IEC 61211 Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Impulse puncture testing in air
 • IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval
 • IEC 61226 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Classification of instrumentation and control functions
 • IEC 61238 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV
 • IEC 61241 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
 • IEC 61277 Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems – General and guide
 • IEC 61280 Field testing method for measuring single mode fibre optic cable
 • IEC 61286 Character set with electrotechnical symbols
 • IEC 61307 Industrial microwave heating installations – Test methods for the determination of power output
 • IEC 61308 High-frequency dielectric heating installations – Test methods for the determination of power output
 • IEC 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements
 • IEC 61345 UV test for photovoltaic (PV) modules
 • IEC 61346 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations
 • IEC 61347 Lamp Controlgear
 • IEC 61355 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment
 • IEC 61360 Common Data Dictionary
 • IEC 61362 Guide to specification of hydraulic turbine control systems
 • IEC 61363 Electrical installations of ships and mobile and fixed offshore units
 • IEC 61364 Nomenclature for hydroelectric powerplant machinery
 • IEC 61366 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents
 • IEC 61378 Converter Transformers
 • IEC 61400 Wind turbines
 • IEC 61439 Low-Voltage switchgear and controlgear assemblies
 • IEC 61467 Insulators for overhead lines - Insulator strings and sets for lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - AC power arc tests
 • IEC 61499 Function blocks
 • IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
 • IEC 61511 Functional safety – safety instrumented systems for the process industry sector
 • IEC 61513 Functional safety – safety instrumented systems for the Nuclear Industries
 • IEC 61523 Delay and Power Calculation Standards
 • IEC 61537 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems
 • IEC 61544 Panel-Mounted equipment - Electrical measuring instruments - Dimensions for panel mounting
 • IEC 61557 Equipment for measuring electrical safety in low-voltage distribution systems
 • IEC 61558 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products
 • IEC 61588 Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems
 • IEC 61603 Infrared transmission of audio or video signals
 • IEC 61642 Industrial a.c. Networks Affected by Harmonics – Application of Filters and Shunt Capacitors
 • IEC 61643 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems
 • IEC 61646 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval
 • IEC 61672 Electroacoustics – Sound level meters
 • IEC 61683 Procedure to Measure Efficiency
 • IEC 61690 Electronic design interchange format, EDIF
 • IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
 • IEC 61723 Safety Guidelines for grid connected photovoltaic Systems mounted on the building
 • IEC 61724 Photovoltaic system performance monitoring – Guidelines for measurement
 • IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface
 • IEC 61730 Photovoltaic modules
 • IEC 61753 Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard
 • IEC 61784 Industrial communication networks – Profiles
 • IEC 61800 Adjustable speed electrical power drive systems
 • IEC 61803 Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
 • IEC 61829 Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site measurement of I-V characteristics
 • IEC 61846 Ultrasonics – Pressure pulse lithotripters – Characteristics of fields
 • IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substations
 • IEC 61883 Consumer audio/video equipment - Digital interface
 • IEC 61892 Mobile and fixed offshore units, electrical installations
 • IEC 61922 High-frequency induction heating installations – Test methods for the determination of power output of the generator
 • IEC 61966 Multimedia systems -- Colour measurement
 • IEC 61968 Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management
 • IEC 61970 Application integration at electric utilities – Energy management system application program interface (EMS-API)
 • IEC 61992 Railway applications - Fixed installations - DC switchgear
 • IEC 61993 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems.
 • IEC 62006 Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations
 • IEC 62040 Uninterruptible power systems
 • IEC 62041 EMC requirements for power transformers, power supplies, reactors and similar products
 • IEC 62052 Electricity metering equipment (AC) General requirements, tests and test conditions
 • IEC 62056 DLM/COSEM communication protocol for reading utility meters
 • IEC 62061 Safety of machinery: Functional safety of electrical, electronic and programmable electronic control systems
 • IEC 62076:2006, Industrial electroheating installations – Test methods for induction channel and induction crucible furnaces
 • IEC 62087 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment
 • IEC 62097 Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to prototype
 • IEC 62107 Super Video Compact Disc
 • IEC 62108 Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval
 • IEC 62138 Nuclear Power Plants - Instrumentation and control important for safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions
 • IEC/TR 62157 Cylindrical machined carbon electrodes – Nominal dimensions
 • IEC 62196 Plugs and sockets for charging electric vehicles
 • IEC 62256 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement
 • IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
 • IEC 62264 Enterprise-control system integration
 • IEC 62265 Advanced Library Format (ALF) describing Integrated Circuit (IC) technology, cells and blocks
 • IEC 62270 Hydroelectric power plant automation – Guide for computer-based control
 • IEC 62271 Standards for high-voltage switchgear and controlgear
 • IEC 62278 Railway applications – Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
 • IEC 62282 Fuel cell technologies
 • IEC 62301 Household electrical appliances – Measurement of standby power
 • IEC 62304 Medical Device Software – Software Life Cycle Processes
 • IEC 62305 Protection Against Lightning
 • IEC 62325 Standards related to energy market models & communications
 • IEC 62351 Power System Control and Associated Communications – Data and Communication Security
 • IEC 62353 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
 • IEC/TR 62357 Power system control and associated communications - Reference architecture for object models, services and protocols
 • IEC 62365 Digital audio – Digital input-output interfacing – Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks
 • IEC 62366 Medical devices – Application of usability engineering to medical devices
 • IEC 62379 Common control interface for networked digital audio and video products
 • IEC 62386 Digital addressable lighting interface
 • IEC 62388 Maritime Navigation and Radio Communications, Shipborne Radar
 • IEC 62395 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications
 • IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security (DRAFT)
 • IEC 62446 Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection
 • IEC 62455 Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access
 • IEC 62464 Magnetic resonance equipment for medical imaging
 • IEC 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems
 • IEC 62474 Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
 • IEC 62481 Digital Living Network Alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines
 • IEC 62502 Analysis techniques for dependability – Event tree analysis (ETA)
 • IEC 62531 Property Specification Language (PSL)
 • IEC 62606 General requirements for arc fault detection devices
 • IEC 62680 Universal Serial Bus (USB) interfaces for data and power
 • IEC 62682 Management of alarm systems for the process industries
 • IEC 62684 Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
 • IEC 62693 Industrial electroheating installations – Test methods for infrared electroheating installations
 • IEC 62700 DC Power supply for notebook computer
 • IEC/TS 62796 Energy efficiency in electroheating installations
 • IEC 62798 Industrial electroheating equipment – Test methods for infrared emitters
 • IEC 80001 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices
 • IEC 81346 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations
 •