Ads block

Banner 728x90px

KỸ THUẬT VIẾT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT


KỸ THUẬT VIẾT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
Cùng với nội dung, phương pháp, mục tiêu giảng dạy là những thành tố không thể thiếu và có quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình dạy học Một tiế…
Đọc thêm »

DANH MỤC TIÊU CHUẨN IEC


DANH MỤC TIÊU CHUẨN IEC
IEC 60027  Letter symbols to be used in electrical technology IEC 60028 International standard of resistance for copper IEC 60034  Rotating electrical mac…
Đọc thêm »