BÀI 4: VẼ ĐƯỜNG TRÒN – CIRCLE TRONG AUTOCADa. Mô tả
Lệnh CIRCLE dùng để vẽ đường tròn với nhiều phương pháp khác nhau.
b. Các phương thức truy cập lệnh
Cách 1: Vào Menu Home à Chọn Panel Draw à Chọn Circle à Chọn phương pháp vẽ.
Cách 2: Nhập lệnh C 8
c. Các thuộc tính vẽ
-         Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: Chọn tâm đường tròn hoặc các phương pháp vẽ đường tròn khác.
Center point: Vẽ đường tròn có tâm đã được xác định theo bán kính hay đường kính.
-         Specify radius of circle or [Diameter]: Nhập bán kính hoặc chọn Diameter, sau đó nhập đường kính.
3P: Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm.
-         Specify first point on circle: Nhập điểm đầu tiên.
-         Specify second point on circle: Nhập điểm thứ hai.
-         Specify third point on circle: Nhập điểm thứ ba.
2P: Vẽ đường tròn đi qua 2 điểm.
-         Specify first end point of circle’s diameter: Nhập điểm đầu tiên của đường kính.
-         Specify second end point of circle’s diameter: Nhập điểm thứ hai của đường kính.
Ttr: Vẽ đường tròn tiếp xúc 2 đối tượng và có bán kính R.
-         Specify point on object for first tangent of circle: Chọn đối tượng đầu tiên sẽ là tiếp tuyến của đường tròn.
-         Specify point on object for second tangent of circle: Chọn đối tượng thứ hai sẽ là tiếp tuyến của đường tròn.
-         Specify radius of circle: Nhập giá trị bán kính của đường tròn.
Tan tan tan: vẽ đường tròn tiếp xúc 3 đối tượng.
-         Menu Home à chọn Panel Draw à Circle à Tan tan tan: Chọn 3 đối tượng mà đường tròn sẽ tiếp xúc.
d. Bài tập áp dụng