Chống sét cho công trình viễn thông
Tiêu chuẩn chống sét cho các công trình viễn thông
Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, những công trình tạm như cần cẩu, khán đài bằng kết cấu khung thép, và các chỉ dẫn chống sét cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử

https://docs.google.com/file/d/0B5a_JPnxG-thR3hlWTFnU19jajQ/edit?usp=sharing