Các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của một phương án thiết kế cung cấp điện


Hình chỉ mang tính minh hoạ

Các chỉ tiêu kinh tế: 
- Vốn đầu tư nhỏ ( bao gồm chi phí mua mới thiết bị và chi phí xây dựng trực tiếp, chi phí tồn kho các thiết bị và chi phí xây dựng gián tiếp)
- Chi phí vận hành thấp ( bao gồm chi phí nhân công bảo quản, chi phí vật tư vận hành và bảo quản, chi phí khấu hao, chi phí do tổn thất điện năng và mất điện)
- Phương án thu hồi vốn đầu tư

Các chỉ tiêu kỹ thuật: 
- Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện: thể hiện qua khả năng liên tục cung cấp điện, độ tin cậy càng cao thì khả nặng mất điện càng thấp và ngược lại
- Đảm bảo chất lượng điện năng: bao gồm đảm bảo độ lệch, độ dao động điện áp và tần số nằm trong phạm vị cho phép so với định mức
- Tính đơn giản trong lắp đặt, vận hành , bảo trì, linh hoạt khi xảy ra sự cố
- An toàn cho người vận hành, thuận tiện khi sửa chữa
- Khả năng phát triển phụ tải
- Tính tự động hoá cao