BIỂU MẪU THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CD14DD
THỨ NĂM NGÀY 30/3/2017 CÁC EM NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TẠI VĂN PHÒNG KHOA, TỪ 8H30 - 8H50

Sinh viên download biểu mẫu ở link sau:

Biểu mẫu (1) Nhận xét của doanh nghiệp và (2) Nhận xét của giảng viên hướng dẫn thầy đã gửi cho đại diện các nhóm (Sinh viên có thể mượn bạn để photo các biểu mẫu đính kèm vào )

- Nhóm Thuận Kiều Plaza: các em liên hệ với Trương Nhiều 0983.424.503
- Nhóm Nhà văn hóa thanh niên: các em liên hệ với Kiên 016797.03001
- Nhóm Công ty Thái Bình: các em liên hệ Cường 01689110073

Phiếu Nhận xét của doanh nghiệp, các em ghi thông tin họ tên, mssv... vào, nhờ các anh chỉ huy công trình (người hướng dẫn tại công trình) đánh giá và ký xác nhận.

Các em đi công ty Lê Nguyên, tập hợp các phiếu lại, sáng thứ hai ngày 27/3/2017 xuống công ty xin đóng dấu.
Các em đi công ty Thái Bình liên hệ với cô Chi để hẹn lịch lên xin dấu xác nhận của công ty

Còn biểu mẫu (3) Tự nhận xét của sinh viên đi thực tập, các em thực hiện và nộp lại chung với quyển báo cáo ( nộp rời, không đóng vào quyển báo cáo)