KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MÀN HÌNH BỊ GIẬT - LAG KHI VẼ AUTOCAD


Khởi động AutoCAD
Vào Tool , chọn Options (hoặc nhập lệnh OP từ bàn phím)
Chọn thẻ Selection
Chọn Visual Effect Settings
Mở AutoCAD, nhập lệnh 3DCONFIG. Trên hộp thoại Adaptive Degradation and Performance Tuning, chọn Manual Tune.


Chọn Enable hardware acceleration


Nhấn OK và bắt đầu vẽ.