[AUTOCAD] LỆNH CHIA ĐỐI TƯỢNG


Trước khi thực hiện lệnh chia đối tượng, ta cần thiết lập hình dáng của điểm chia (Point Style) bằng cách sau:
Cách 1: Nhập lệnh: DDPTYPE
Cách 2: 
+ Giao diện AutoCAD Classic:
- Vào menu Format, chọn Point Style.
Giao diện Drafting and Annotation:
- Vào nút công cụ Utilities, chọn Point Style.


- Cửa sổ Point Style xuất hiện, chọn một hình dáng điểm bất kỳ.



1. LỆNH CHIA ĐỐI TƯỢNG THÀNH n PHẦN BẰNG NHAU
- Nhập lệnh: DIV , Enter
- Select Object to divide: Chọn đối tượng muốn chia.
- Enter the number of segments or [Block]: Nhập số lượng đoạn thẳng muốn chia rồi nhấn Enter.

Ví dụ: Muốn chia đoạn thẳng dài 200 thành 7 phần bằng nhau, ta thực hiện như sau:
- Nhập lệnh DIV, Enter
- Chọn đoạn thẳng 200, Enter.
- Nhập số 7, Enter
Kết quả xuất hiện như hình bên dưới.



2. LỆNH CHIA ĐỐI TƯỢNG THÀNH NHIỀU PHẦN CÓ ĐỘ DÀI L
- Nhập lệnh ME, Enter
- Select Object to measure: chọn đối tượng muốn chia.
- Specify length of segments or [Block]: nhập chiều dài L để chia đối tượng.

Ví dụ: Muốn chia đoạn thẳng dài 200 thành các đoạn thẳng có độ dài 30, ta thực hiện như sau:
- Nhập lệnh ME, Enter.
- Chọn đoạn thẳng 200, Enter.
- Nhập số 30, Enter
Kết quả xuất hiện như hình bên dưới.