Kẹp Quai - Bail Clamp



Dùng để nối rẽ nhánh đồng - nhôm
Có 3 loại phổ biến:
  • Kẹp quai loại xiết bằng buolon
  • Kẹp quai loại ép bằng kềm thuỷ lực
  • Kẹp quai loại xiết bằng vòng ty




Kẹp quai loại xiết bằng vòng ty
Kẹp quai loại xiết bằng buolon

Kẹp quai loại ép bằng kềm thuỷ lực