TCVN 7922:2008TCVN 7922:2008 thay thế cho TCVN 185-86; TCVN 1613-75;  TCVN 1614-87; TCVN 1616-87; TCVN 1617-87; TCVN 1618-75; TCVN 1619-87; TCVN 1620-75; TCVN 1621-75; TCVN 1622-87; TCVN 1623-87; TCVN 1624-75; TCVN 1625-87; TCVN 1626-87; TCVN 1627-87; TCVN 1628-87; TCVN 1629-75; TCVN 1630-75; TCVN 1631-75; TCVN 1632-75; TCVN 1633-75; TCVN 1634-75; TCVN 1635-87; TCVN 1636-87; TCVN 1637-75; TCVN 1638-75 vµ TCVN 1639-75;

TCVN 7922 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60617: 2002.