Quy phạm trang bị điện 2006
Quy phạm Trang bị điện của Bộ Công Nghiệp
Phần 1: Quy Định Chung Download
Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện Download
Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp Download
Phần 4: Bảo vệ và tự động Download
Phần 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện Download
Phần 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Download
Phần 7: Thi công các công trình điện Download