HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN MÔN HỌC VẼ ĐIỆN


Link download hướng dẫn trình bày tiểu luận: 

Link download mẫu bìa và trang lót


Mẫu trình bày phần 1: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/TRINH-BAY-MAU-1.docx
Mẫu trình bày phần 2: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/TRINH-BAY-MAU-2.docx


II. BỐ CỤC TRÌNH BÀY
1. Trang bìa (theo mẫu)
2. Trang lót (theo mẫu)
3. Trang nhận xét của GVHD
4. Lời cảm ơn
5. Mục lục (Bao gồm các phần trong tiểu luận)
6. Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ
7. Danh sách bảng
8. Danh sách hình vẽ.
9. Nội dung
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
Giới thiệu tổng quan về môn học.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. GIỚI THIỆU VỀ  BẢN VẼ KỸ THUẬT
2.2. TIÊU CHUẨN VỀ KHỔ GIẤY
2.3. TIÊU CHUẨN VỀ KHUNG BẢN VẼ, KHUNG TÊN
2.4. TIÊU CHUẨN VỀ ĐƯỜNG NÉT
2.5. TIÊU CHUẨN VỀ GHI KÍCH THƯỚC
2.6. PHẦN MỀM AUTOCAD
2.7. PHẦN MỀM VISIO
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG BẢN VẼ
3.1. THUYẾT MINH BẢN VẼ
3.2. BẢN VẼ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG
3.3. BẢN VẼ BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN
3.4. BẢN VẼ CHIẾU SÁNG
3.5. BẢN VẼ MẠCH ĐỘNG LỰC
3.6. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

10. Tài liệu tham khảo

11. Phụ lục (nếu có)